1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

 

 

 

 

 

INFORMACJE -> Dla ucznia -> Legitymacje

LEGITYMACJE SZKOLNE / KARTA ROWEROWA

  1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną.

  2. W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie jedna fotografię o wymiarach 30x42mm opisaną danymi ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa.

  3. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i małej urzędowej pieczęci szkoły.

  4. Przewodniczący klas w terminie do 15 września każdego roku są zobowiązani zebrać legitymacje od wszystkich uczniów w swoich klasach i złożyć w sekretariacie szkoły celem przedłużenia ważności.

  5. Ważne legitymacje ( po uprzednim podbiciu w sekretariacie) odbiera przewodniczący klasy.

  6. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu zamieszkania legitymacje należy wymienić.

  7. W przypadku zniszczenia, kradzieży bądź zagubienia legitymacji należy wystąpić
    o wydanie duplikatu legitymacji.

  8. Wystawienie duplikatu następuje na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego), do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na wskazane konto szkoły w wysokości 9 zł.

 

NUMER KONTA:


13 1020 4900 0000 8302 3015 5665

z dopiskiem duplikat legitymacji/karty

Szkoła Podstawowa Nr 53

Podanie o wydanie duplikatu - POBIERZ