1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków

tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA 
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

10-04-2018

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 53 w KRAKOWIE, ul. Skośna 8

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w SP 53 w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.
 3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne.
 4. Minimum 10 letni staż pracy.
 5. Minimum 5 lat doświadczenia w księgowości budżetowej(placówki oświatowe).

Uwaga:osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość programu finansowo – księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.
 2. Znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom.
 3. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.
 4. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych.
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych.
 6. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.
 7. Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
 8. Biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel.

 

Uwaga:Wynik postępowania to wynik rozmowy kwalifikacyjnej  i   analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8.
 3. Stanowisko i wynagrodzenie: Główny księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w opracowywaniu wytycznych i procedur z zakresu działalności finansowo – księgowej SP 53 w Krakowie.
 2. Nadzór nad rzetelnym i terminowym sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych dla SP53 w Krakowie.
 3. Nadzór nad księgowaniem dokumentów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych, finansowych z planem finansowym.
 5. Nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą i rachunkowości.
 6. Nadzór nad terminowym sporządzaniem rozliczeń finansowych.
 7. Nadzór nad realizacją planów finansowych.
 8. Współpraca z Wydziałem Edukacji w zakresie obsługi finansowo – księgowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”.

 1. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: główny księgowyw Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie ul. Skośna 8, należy składać osobiście w siedzibie SP 53 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 53 30-383 Kraków ul. Skośna 8, w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia) 20 kwietnia 2018 roku.
 2. Aplikacje, które wpłyną do SP 53 niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SP53 oraz na stronie internetowej Szkoły.
 4. Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Dyrektor SP 53 w Krakowie

                                                                                                                                                                                         Ewa Wodnicka

powrót